พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

26 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี คุณจิราทรัพย์ กิจการสังวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ (หัวหน้าศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า) ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ความร่วมมือนี้เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิชาการ ด้านการจัดการการเลี้ยงดู การจัดการสุขภาพ การจัดการการขยายพันธุ์ สวัสดิภาพของช้างและการอนุรักษ์ช้างบ้าน ตลอดจนให้การศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  

แกลลอรี่