นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศประกวดออกแบบฉลากสินค้าน้ำดื่มตราอ่างแก้ว

17 กันยายน 2564

คณะศึกษาศาสตร์


นางสาวศุภชา ใจมาขัติ ? รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210231  นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย?เชียงใหม่  ได้รับ"รางวัลชนะเลิศ" ในการประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จัดโดย  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://www.facebook.com/assetcmu
ประกาศผลรางวัล
https://www.facebook.com/assetcmu/photos/a.690193707758551/4028800467231175
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th
แกลลอรี่