คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์เสมือนจริง

29 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบของที่ระลึกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงและการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ ณ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

แกลลอรี่