รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา

18 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พร้อมจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและนักเรียนในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
แกลลอรี่