โครงการพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง Data Analytics for Business

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง Data Analytics for Business โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้อง MBA2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.