ร่วมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ กฎหมายทะเล และการบริการจัดการธุรกิจทางทะเล

8 กันยายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ญาศินี จักรพันธุ์ รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ กฎหมายทะเล และการบริการจัดการธุรกิจทางทะเล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) อาคาร Maritime 2 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหลักสูตรทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคต
แกลลอรี่