เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

2 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชยจังหวัดลำพูน เข้าพบนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชยจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย โครงการวิจัย การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาหมอกควัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่