ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

21 มิถุนายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน อุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลและ ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 
แกลลอรี่