อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ รับรางวัล Best Qualitative Research Paper Award

22 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบทความวิจัยเชิงคุณภาพยอดเยี่ยม “Best Qualitative Research Paper Award” สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Information Management of Woven Fabrics in Karen Community in the North of Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th Asia-Pacific Library and Information, Education and Practice (A-LIEP 2023) โดยจัดร่วมกับงานประชุมนานาชาติ International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ภายใต้ชื่องาน “IFDIK 2023: International Forum on Data, Information, and Knowledge for Resilient and Trustworthy Digital Societies” เมื่อวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 ณ National Central Library เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
ข้อมูลโดย : ข้อมูลจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่