พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

2 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา 
ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
.
โดยมี อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับมอบโล่ดังกล่าว ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอยู่ในลำดับที่ 5 จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
แกลลอรี่