ผู้บริหาร IceCube และผู้เชี่ยวชาญจาก University of Delaware เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมดิจิตัล เพื่อการสังเกตการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนพิบัติภัยอวกาศ ณ อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทย์ มช.

7 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 Professor Albrecht Karle รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และเครื่องมือโครงการวิจัยหอสังเกตการณ์นิวตริโน IceCube พร้อมด้วย Professor Paul Evenson จาก University of Delaware ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมดิจิตัล เพื่อการสังเกตการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนพิบัติภัยอวกาศ (Digital Innovation Center for Observation, Monitoring, and Warning of Space Hazards) ที่ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยระบบบนิเวศโลก-อวกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล และ ผศ.ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี รศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม พร้อมกับร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับโครงการวิจัยหอสังเกตการณ์นิวตริโน IceCube ด้วย

โครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการสังเกตการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนพิบัติภัยอวกาศ เป็นโครงการวิจัยและให้บริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและให้บริการข้อมูลด้านสภาพอวกาศ (Space Weather) เพื่อแจ้งเตือน เฝ้าระวัง และเตือนภัย ผลกระทบจากสภาพอวกาศจากเหตุการณ์รุนแรงจากดวงอาทิตย์ เช่น การปะทุที่ผิวดวงอาทิตย์ การปลดปล่อยก้อนมวลโคโรนา การเกิดพายุสุริยะ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลทางอวกาศจากสถานีตรวจวัดรังสีคอสมิก และอนุภาคพลังงานสูงที่เป็นเครือข่ายทั่วโลก ที่มีทั้งบนพื้นโลก ใต้พื้นดิน และบนอวกาศ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์สภาพอวกาศและผลกระทบ และการเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยสภาพอวกาศ เพื่อแจ้งเตือนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโลกและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบนำร่อง ระบบไฟฟ้า ระบบท่อขนส่ง ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจอวกาศ

โดยในปัจจุบัน โครงการศูนย์เตือนภัยสภาพอวกาศมีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) IceCube Neutrino Observatory University of Delaware University of Hawaii Shinshu University Korea Astronomy and Space Science Institute และ Korea Polar Research Institute เป็นต้น
แกลลอรี่