ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินของสภามหาวิทยาลัย การประเมินของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน CMU-EdPEx ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่