พิธีปิดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 The 18th Siam Physics Congress 2023 (SPC 2023)

16 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีปิดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 (Siam Physics Congress 2023: SPC 2023) ณ Empress Grand Hall ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นประธานในพิธีปิดงาน และมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งพิธีส่งมอบธงการจัดงานให้กับเจ้าภาพในปีถัดไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://spc2023.science.cmu.ac.th
แกลลอรี่