เตรียมสานต่อมาตรฐาน ISO 9001:2015 วิศวฯ มช. จัดอบรมสร้างความรู้ และทักษะการบริหารงาน นำองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีทิศทาง

20 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อันเป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร จัดโดยงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานข้างต้นจนสามารถดำเนินงานอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเสริมสร้างทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพฯ แก่บุคลากรที่สนใจ รวมถึงบุคลากรใหม่ พร้อมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ สู่เป้าหมายการนำองค์กรบรรลุมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ (RTT) ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29744