เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม

12 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ จัดการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เพื่อการดำเนินงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ 
แกลลอรี่