รางวัลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

23 กันยายน 2565

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รางวัลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

??ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่คณาจารย์ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย นักวิจัย และบุคลากรสายปฏิบัติงาน สังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 ประเภท รวม 7 รางวัล โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ปีที่ 35 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

1??ประเภท STRI Outstanding Partner

1. รางวัลคณาจารย์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่ายที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รางวัลคณาจารย์ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2??ประเภท STRI Outstanding Researcher

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานโครงการและงบประมาณสูงสุด ได้แก่ ดร.รัตชยุดา กองบุญ ตำแหน่งนักวิจัย ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด

1. ดร.คมสัน เรืองฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิจัย ประจำหน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน

2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการพิเศษ ประจำหน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

3??ประเภท Outstanding Officer

1. รางวัลพนักงานสายปฏิบัติการดีเด่น ด้านสร้างสรรค์ ได้แก่ นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. รางวัลพนักงานสายปฏิบัติการดีเด่น ด้านบริการ ได้แก่ นายอุทัย จิณะมูล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.1 สังกัดงานบริหารทั่วไป

แกลลอรี่