นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภกา ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรีย

8 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภกา

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ

"ERASMUS+ KA107: Student Mobility"

ณ Department of Geoinformatics, University of Salzburg ประเทศออสเตรีย

ระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึง กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่