การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567)

22 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                      รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการเสวนา "ทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" และรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประเด็นการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มุ่งสู่เกณฑ์รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQA) ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่