อาจารย์คณะพยาบาล มช. ได้รับรองในตำแหน่ง 2023 Evidence Ambassadors อย่างเป็นทางการ

8 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence Based Health Care: A JBI Center of Excellence (TCEBH: JBI EC)) และ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรองจากองค์กรการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก (World Evidence-Based Healthcare) ในตำแหน่ง 2023 Evidence Ambassadors อย่างเป็นทางการ  (https://worldebhcday.org/evidence-ambassadors-2023)
.
ศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ได้รับเกียรติให้เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ เรื่อง Advanced Digital Health Enhangcing Equity in Thailand (blog: https://cmu.to/IHBLW)
ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต และ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ดำเนินการด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยใช้หลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม
.
ปัจจุบันมีองค์กรทั่วโลกที่มีความร่วมมือร่วมกัน ได้แก่ JBI, Cochrane, Campbell Collaboration, GIN, Institute for Evidence-Based Healthcare, Center for Evidence-Based Health Care และ NICE รวมตัวกันเพื่อเปิดตัวแคมเปญประจำปี 2023 สำหรับวันการดูแลสุขภาพตามหลักฐานโลก ภายใต้ธีม "Evidence and Global Health Equity" ขับเคลื่อนวาระของความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจุดประกายจิตวิญญาณร่วมกันระหว่างบุคคลและองค์กร กระตุ้นให้ความท้าทายของกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ และสร้างการยอมรับยุคใหม่ของการอ้างอิงหลักฐานในสมัยปัจจุบัน รวมถึงการขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: https://worldebhcday.org/about-world-ebhc-day
บทความวิชาการ:  https://worldebhcday.org/blog/2023/advanced-digital-health-enhancing-equity-thailand


แกลลอรี่