พิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

24 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 121 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบทุนการศึกษา และกล่าวขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนและแสดงความยินดี เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566
แกลลอรี่