คณาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอนได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ CASNIC 2019

28 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน และ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน ไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (School Curriculum Development Skills of Teachers in Basic Education Level)" ในเวทีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (CASNIC 2019) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "Transformative Education for the Elderly : The Meaning of Continuing Education" และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น (Best Oral Presentation) ในกลุ่มการศึกษา ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 2 ท่าน อีกด้วย ณ ห้องคณบดี อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่