โครงการ Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural)

7 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความมั่นใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนานาชาติ (Global Citizen)
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์
ณ ข่วงวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์
แกลลอรี่