การประชุมสรุปผลโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน

28 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงแรม Mayson Place hotel จ.สมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีการนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เพื่อนำผลการศึกษาดูงานในแต่ละสถาบันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานในแต่หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แกลลอรี่