เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5)

11 เมษายน 2562

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เพิ่มเติมปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินการในกิจกรรมบางส่วนตามปฏิทินการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในบางส่วนของบางกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5)