การสัมมนา “2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence”

3 พฤษภาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการสัมมนา "2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence” ในหัวข้อ "การกำหนดทิศทาง และจัดทำกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและระยะยาว" จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ การปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอจากผู้บริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบกาณ์ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
แกลลอรี่