นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry

2 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

          นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่
นายตะวันวิษทร์ เหลืองวันทา (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง)
นายจำรัส เลิศศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญ จักร์มุณี)
นายชนนท์ สุยะหมุด (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว) 
แกลลอรี่