บริษัท MSD Animal Health มอบหนังสือ The Merck Veterinary Manual เพื่อเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญทางสัตวแพทย์ ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.ดวงกมล สุระเรืองชัย ฝ่ายวิชาการ บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในนาม MSD Animal Health ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ The Merck Veterinary Manual ที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญทางสัตวแพทย์ ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 เล่ม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่