วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

14 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

 

         คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงเส้นทางอาชีพของตนเองหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ

โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้มูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในขณะที่เป็นนักศึกษา และการเสวนาเส้นทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน

แกลลอรี่