คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ Data Science และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และทันสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่