ผู้บริหาร พร้อมหัวหน้างานภายใน และผู้ช่วยฯ วิศวฯ มช. ร่วมประชุมสัมมนาฝ่ายบริหาร

10 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างานภายใน ร่วมประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting) ครั้งที่ 1/2564 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ต การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งให้ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นับแต่แต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนแผนการบริหารงานของคณบดี ในช่วงระยะ 4 ปีของการดำรงตำแหน่งจากนี้

ประมวลภาพเพิ่มเติม http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1693
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=25405