คณบดี วิศวฯ มช. แถลงผลการบริหารงานรอบ 3 ปี ถ่ายทอดข้อมูลเล่าสู่บุคลากรและนักศึกษาคณะ

16 มกราคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 3 ปี ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ในวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Slope ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น และการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการแถลงผลการบริหารงานในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงการปฏิบัติงานของคณบดีตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่รายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะ ได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารงานของคณะ สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมอย่างแข็งแกร่งต่อไป
แกลลอรี่