CCS Frontier Research Group สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ Dexon ผลักดันงานวิจัยสู่ TRL ในระดับสูง

16 สิงหาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และนักวิจัยที่ปรึกษากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย เข้าพบปะและหารือความร่วมมือกับ Mr. Martin Stuvik ประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน (Dexon Technology PLC) ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มีพื้นที่ดำเนินกิจการต่าง ๆ ทุกภูมิภาค ในด้านการให้บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของท่อขนส่งของไหล และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) กล่าวคือเป็นการทดสอบความบกพร่องของวัสดุหรือโครงสร้างท่อ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับท่อ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยและออกแบบสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยการเข้าหารือในครั้งนี้เป็นการผลักดันเสริมสร้างงานวิจัยด้านการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์โดยระบบท่อในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งคาร์บอนของไทย นอกจากนั้นยังหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อทำงานวิจัยและรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในอนาคต
แกลลอรี่