พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

20 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที กล่าวขอขมาลาโทษ ต่อศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์อาวุโส พร้อมขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีงานสงกรานต์แบบล้านนา ให้คงอยู่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 24 ชั่วโมง
แกลลอรี่