คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย หลักสูตร "คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู"

8 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ท่านเคยหรือไม่ กับการสอนคณิตศาสตร์เชิงการจัดแล้วนักเรียนนับขาด นับเกิน
แล้วสรุปผิดตรงไหน ?!? 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร "คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู"
จัดการอบรมแบบ On-site ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2566
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2566
(ภาควิชาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรม หากมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ 30 ท่าน โดยภาควิชาจะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้เต็มจำนวน)

เพิ่มพูนความรู้ใหม่ แก้ไขความเข้าใจผิด
หลักสูตรออกแบบสำหรับการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมั่นใจ รวมถึงแก้ไขและเตรียมรับมือกับความผิดพลาดด้านการนับที่พบได้บ่อยในชั้นเรียน ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการสอนคณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้น เช่น ห้องเรียนพิเศษ โอลิมปิก สอวน.

เสริมสร้างพื้นฐาน ต่อยอดสู่คณิตศาสตร์ระดับสูง
เนื้อหาการอบรม ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย และโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประกอบด้วย
>>> กฎการบวกและกฎการคูณ
>>> การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงและการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
>>> การจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยนที่มีการซ้ำและการแจกสิ่งของที่แตกต่างกัน
>>> การแจกสิ่งของที่เหมือนกัน
>>> สัมประสิทธิ์ทวินาม
>>> หลักการเพิ่มเข้าตัดออก
>>> ข้อเข้าใจผิดที่พบบ่อยในแบบฝึกหัดและข้อสอบต่าง ๆ

เก็บสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank
ผู้ผ่านการเข้าอบรมที่สนใจสะสมหน่วยกิต สามารถเข้าสอบเพื่อวัดสมรรถนะสำหรับการเทียบโอนสู่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) ในรายวิชา "คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู 1" ได้ โดยแจ้งความจำนงเพื่อทดสอบความรู้ในใบสมัคร
วิทยากร ดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์เชิงการจัด
>>> รศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
>>> ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
>>> อ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : http://cmu.to/MathTeacherTraning66-1
โทร 053-943326 (103) (คุณฐิติรัตน์)
อีเมล deptmathcmu@mail.com
แกลลอรี่