โครงการ ERASMUS+ “Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA)”

19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมทางไกลเพื่อเริ่มดำเนินโครงการ “Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA)” กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาทิ University of Central Lancashire, มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ โดยเบื้องต้นเป็นการสำรวจสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกเครือข่ายเพื่อหาแบบอย่างที่เหมาะสมเป็นกรอบโครงสร้างในการดำเนินโครงการต่อไป
แกลลอรี่