งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/10/2564 17:46:24 น.