คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ฯ

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/11/2564 13:32:59 น.