คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สารนาถ ออรพินท์
รองคณบดี
saranat.orrapin@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
รองคณบดี
053-935161
adisak.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
รองคณบดี
5533
puttan.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
รองคณบดี
053-935162
anawat.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
รองคณบดี
053-935162
natapong.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มานิต ศรีสุรภานนท์
รองคณบดี
053-935163
manit.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
รองคณบดี
053936461
wattana.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
รองคณบดี
0-5327-2155
chaiwat.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสา บอนเนซซ์
รองคณบดี
053-935162
arisa.bonness@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดี
053-945552-5
prapaporn.su@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
รองคณบดี
053-935163
ekkasit.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เศรษฐพงศ์ บุญศรี
รองคณบดี
053-945521
settapong.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิราภรณ์ โกรานา
รองคณบดี
053936414
jiraporn.kho@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน
รองคณบดี
053-935161
krit.khwanngern@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดี
053-935162
surinporn.l@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ดำเนินสันต์ พฤกษากร
ผู้ช่วยคณบดี
6146
dumnoensun.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี
ไม่ประสงค์แจ้ง
puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
ผู้ช่วยคณบดี
5552,6429
kasemsri.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม
ผู้ช่วยคณบดี
053-945482
surachet.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จีระนันท์ คุณาชีวะ
ผู้ช่วยคณบดี
053936322
jeeranan.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉลอง ชีวเกรียงไกร
ผู้ช่วยคณบดี
053-936435
chalong.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
ผู้ช่วยคณบดี
053-935163
sirianong.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
chaisiri.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
ผู้ช่วยคณบดี
5533
apichat.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ปารเมศ เทียนนิมิตร
ผู้ช่วยคณบดี
5332 ต่อ 105
parameth.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นครินทร์ อินมุตโต
ผู้ช่วยคณบดี
053-945127
nakarin.i@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
ผู้ช่วยคณบดี
053-945546-7, 945550
montana.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิรชาติ ไกรศรินท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-945544
jirachart.kraisarin@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วริยา สุขุประการ
ผู้ช่วยคณบดี
5521
wariya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนัสวี มะโนปัญญา
ผู้ช่วยคณบดี
manatsawee.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย มั่นอ่ำ
ผู้ช่วยคณบดี
053-946214
tawachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยอดคีรี
ผู้ช่วยคณบดี
053-935163
supachai.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นงลักษณ์ บุญชูดวง
ผู้ช่วยคณบดี
053-945412
nonglak.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
ผู้ช่วยคณบดี
053945482
ekarat.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล
ผู้ช่วยคณบดี
053946462
nattarujee.w@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุทธิภาศ พงศ์มณี
ผู้ช่วยคณบดี
053946213
suthipas.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดี
053935352
nut.koonrung@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษ์ พิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-945332
thanyaluck.phitak@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช ดิษธรรม
ผู้ช่วยคณบดี
053-945331
chagkrit.d@cmu.ac.th
ภาควิชาชีวเคมี

Department of Biochemistry