คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. อติพร แซ่อึ้ง
หัวหน้าภาควิชา
053-945342-5
atiporn.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา
053-935342-5
kwankamol.l@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. อนุลักษณ์ จันทร์คำ
รองศาสตราจารย์
053935342
anuluck.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เจษฎา ไทรงามสุข
อาจารย์
053935342
jassada.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อติพร แซ่อึ้ง
รองศาสตราจารย์
053-945342-5
atiporn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา จิตต์ภักดี
รองศาสตราจารย์
053-935343
atchariya.jit@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. กาบแก้ว สุคนธสรรพ์
ศาสตราจารย์
053-935342
kabkaew.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงรัตน์ ริยอง
รองศาสตราจารย์
053945342-505
doungrat.riyong@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สงบ สนิท
อาจารย์
053-935342
sangob.sanit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935342-5
kwankamol.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ผ่องศรี ทิพวังโกศล
รองศาสตราจารย์
053945343-5
pongsri.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วรรณสาร
รองศาสตราจารย์
053-94-5343
anchalee.wa@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์
053-945343-5
benjawan.p@cmu.ac.th