ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/4/2567 16:34:43
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบ CANVAS Cloud LMS ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/4/2567 16:33:22
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชันระดับสากลด้วย Software Program Nuke และ Unreal Engine จำนวน 31 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
18/4/2567 15:44:25
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg, tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/4/2567 15:00:25
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารโรงประลองไฟฟ้าแรงสูง ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18/4/2567 14:51:35
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนโปรแกรมซอฟแวร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลของระบบทำความเย็น และข้อมูลอุปกรณ์ทดสอบพร้อมกับแปลงข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18/4/2567 14:51:23
WIN
ประกาศสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์ด้วยการหักเหของแสงเลเซอร์ระบบอัตโนมัติ (๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
18/4/2567 14:30:41
PRI
ตาราง บก.02 แสดงวงเงินราคากลางงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิจิตรศิลป์
18/4/2567 13:23:32
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัมมนากรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17/4/2567 17:28:46
WIN
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
17/4/2567 16:51:30
PLN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะมนุษยศาสตร์
17/4/2567 16:26:50
PLN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะมนุษยศาสตร์
17/4/2567 16:26:47
ANN
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 (HPB4) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
17/4/2567 16:26:21
PLN
ประกาศแผนการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 (HPB4) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/4/2567 16:26:19
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกบนพื้นที่ดาดฟ้าอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17/4/2567 16:26:03
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 1238318
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/4/2567 15:00:43
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 206259
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/4/2567 14:44:33
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ 687261
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/4/2567 14:31:54
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ 985366
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/4/2567 14:31:50
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ GPU 693923, 749900
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/4/2567 14:31:43
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/4/2567 14:31:41
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
17/4/2567 13:16:14
ANN
ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17/4/2567 11:27:13
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17/4/2567 11:10:35
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางชีวภาพ และไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17/4/2567 11:10:04
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17/4/2567 11:09:42
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17/4/2567 11:08:57
WIN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17/4/2567 11:07:41
PRI
ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศูนย์การเรียนรู้นววิถีทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
17/4/2567 11:01:49
PLN
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
17/4/2567 11:01:36
Now viewing : 1 of 1647