ทุนการศึกษา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยจัดสวัสดิการด้านการเงินให้นักศึกษาที่มีความจำเป็น ดังนี้

ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันรณรงค์จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เช่น ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา คนละ 10,000 บาท เงินทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดสรรให้นักเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 100 ทุน ต่อปีการศึกษา นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครในช่วงเวลาการประกาศผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) เป็นประจำทุกปี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน คือ
 1. ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 – 1,000 ทุน
 2. ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย)
นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วน โดยแบ่งออกเป็น
 1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
 2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง ติดตามข่าวสารที่
 • เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
 • สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th
 • เพจงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU
ทั้งนี้ กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ไปจนถึงหลังเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
 • กำหนดการสัมภาษณ์ : ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • กำหนดการประกาศผล : ประมาณกลางภาคการศึกษา

ครั้งที่ 2

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
 • กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ : ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
ติดตามข่าวสารทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่
http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/sclmenu

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (หรือ กยศ. เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (หรือ กรอ. เดิม)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาที่ให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่รัฐบาลกำหนดแล้วค่อยผ่อนใช้คืนภายหลังเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดได้ทุกวันในเวลาราชการ

บริการเงินยืมฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกองทุนสำหรับให้นักศึกษายืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มเงินยืมฉุกเฉินที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด ซึ่งเงื่อนไขในการยืมอยู่ในดุลยพินิจของคณะ ทั้งนี้หากคณะไม่มีเงินยืมฉุกเฉินเพียงพอ จะดำเนินยืมเงินมายังกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยืมได้ตามเหตุผลจำเป็นของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
ในกรณีที่ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของนักศึกษาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยกะทันหัน หรือครอบครัวประสบอัคคีภัย วาตภัย ล้มละลาย หรือภัยพิบัติอย่างอื่น ที่เป็นผลกระทบถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยตรงให้คณะที่นักศึกษาสังกัดเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณา โดยใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉินนี้ ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ นักศึกษากรณีใดกรณีหนึ่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป ด้วยการให้ยืมหรือใช้เงินกองทุนนี้ นักศึกษาที่ยืมเงินฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องส่งใช้คืนเงินยืมภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ทุนทำงาน

ทุนทำงานเป็นทุนการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีชั่วโมงเรียน เพื่อช่วยทำงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้จากการทำงานในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงในการทำงานส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ในการช่วยเหลือตนเองและรู้จักการบริหารเวลา และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่นักศึกษาต่อการทำงานหารายได้ โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยปฏิบัติงาน ในอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท

ข้อมูลทุนเพิ่มเติม

ข้อมูลทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) กิจกรรมบัณฑิตศึกษา