สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตราและเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคภาษาไทย
เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมชั้นนอกจำนวนสองเส้นเป็นขอบของตราเครื่องหมาย และวงกลมชั้นในหนึ่งเส้น ช่องระหว่างวงกลมสองชั้นด้านบน มีอักษรไทยภาษาบาลีว่า “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” ด้านล่างมีอักษรไทยว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗” ระหว่างต้นและปลายอักษรด้านบนและด้านล่างมีรูปดอกสักหนึ่งรูปคั่นกลางทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละหนึ่งรูป ภายในวงกลมมีรูปช้างอยู่ในท่าก้าวย่าง และใช้งวงชูคบเพลิงรัศมีแปดแฉก หันหน้าไปทางซ้าย
ตราและเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคภาษาอังกฤษ
เหมือนกับตรา และเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคภาษาไทย แต่เปลี่ยนอักษรไทยจาก “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” และ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗” เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “Attānaṃ Damayanti Paṇḍitā” และ “CHIANG MAI UNIVERSITY SINCE 1964” ตามลำดับ
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คือ รูปในวงกลมชั้นใน ได้แก่ รูปช้างอยู่ในท่าก้าวย่าง และใช้งวงชูคบเพลิงรัศมีแปดแฉก
ใช้ในพิธีการ รูปวงกลมทั้งสองชั้นและรูปดอกสักเป็นสีเขียว อักษรทั้งด้านบนและด้านล่าง พื้นช่องระหว่างวงกลมสองชั้นเป็นสีขาว และพื้นวงกลมวงในเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย รูปช้างและคบเพลิงเป็นสีขาว
ภาพสีม่วงดอกรัก ตราช้างและอักษร กำหนดให้ใช้สีม่วงตามสีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีม่วงดอกรัก ซึ่งเป็นสีผสมของสี MAGENTA กับ สี CYAN ในอัตราส่วน 60:40 โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น M60 C40 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R158 G118 B180
ภาพสีเขียว ขอบวงกลม กำหนดให้ใช้สีเขียว (Virlidian) โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C83 M36 Y100 K29 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R40 G100 B40
 • • ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ
 • • การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
 • • คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ
 • • รัศมีแปดแฉก หมายถึง คณะทั้งแปดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • • ดอกสัก เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ หมายถึง ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์
 • • คำบาลี อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา เป็นพุทธภาษิตและเป็นภาษิตประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน
 • • พ.ศ. 2507 เป็นปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 146 ง 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 • • ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เฉพาะกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
 • • การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการค้าจะกระทำมิได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
 • • การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรงจะกระทำมิได้ ทั้งนี้ หากจะเกิดประโยชน์แก่สมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกลุ่มนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็อาจกระทำได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก่อน
 • • ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติดังนี้
  • - ใช้ตามวัตถุประสงค์การขอใช้และตามที่ได้รับอนุญาต
  • - ใช้ในสถานที่ พื้นที่ หรือบนสิ่งของที่เหมาะสมเช่นวิญญูชนพึงปฏิบัติและด้วยความเคารพในตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ดังกล่าว
  • - เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ ต้องเก็บรักษาหรือทำลาย เพื่อมิให้บุคคลอื่นนำไปใช้ต่อไป
 • • ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ปฏิบัติตามกำหนด ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายดำเนินการดังนี้
  • - ให้สั่งยุติการอนุญาตให้ใช้
  • - ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที

ตราสัญลักษณ์ 60 ปี มช.

เดินหน้าสู่สากล
สำหรับแนวคิดการออกแบบ เป็นการผสมผสานแนวคิดสองส่วน คือ การรักษาอัตลักษณ์และการเดินหน้าสู่อนาคต บริบทแห่งอัตลักษณ์นำเสนอผ่านความอ่อนช้อยของเส้นสายกลิ่นอายล้านนา ด้วยมิติอักษรที่มีตัวเลข ๖๐ ไทย และ 60 สากล ไว้ด้วยกันสะท้อนการเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งภูมิภาคที่สืบสานวิถีถิ่นควบคู่กับการพัฒนาชาติด้วยนวัตกรรมสอดแทรกด้วยลายเส้นโค้งมนของ ดอกทองกวาว ชูช่อต้อนรับวาระใหม่ที่จะมาถึง
เอกลักษณ์ที่สำคัญของตราสัญลักษณ์ ถ่ายทอดผ่าน ลูกช้าง ที่กำลังเดินหน้าผ่าน ห่วงหรือวงล้อความยั่งยืน แห่งยุคสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการพัฒนาอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
แจ้งความประสงค์ การขอใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ที่ https://cmu.to/Logo60th-request
โดยใช้ CMU IT Account (@cmu.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเข้าสู่ระบบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
โทร. 053-94-3022 , 0-5394-4444 หรือ ccarc@cmu.ac.th

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน
พระพุทธพิงคนคราภิมงคล
พระพุทธทศพลชินราช
พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (SUB-LOGO SIGNATURE)

CMU SUB-LOGO DESIGN CONCEPT
แนวความคิดในการออกแบบ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาในหลายๆด้านของมหาวิทยาลัย ดังนั้นงานออกแบบตราสัญลักษณ์ จึงเลือกใช้รูปทรงกลมที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบพลวัตจนทำให้เกิดตัวอักษร CMU เพื่อสื่อถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีการเคลื่อนไหวและพัฒนาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัตโดยได้เลือกใช้สีหลักคือสีม่วงซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาผสมผสานกับสีเหลืองแกมสัมของดอกทองกวาว ซึ่งมีนัยยะของการเป็นสีแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนผ่านงานออกแบบที่มีความสมดุลและเรียบง่ายภายใต้ความหมายแฝงภายในตราสัญลักษณ์ดังกล่าว
Number One Innovation University in Thailand
การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในด้านนวัตกรรมของประเทศไทย
Innovation is The First Priority
นวัตกรรมคือ สิ่งสำคัญอันดับแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Spin to innovation and creative
Dynamic พลวัต
Balance สมดุล เท่ากัน

มาตรฐานสีประจำคณะ (FACULTY COLOR)