ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143
อีเมล : ccarc@cmu.ac.th
ติดต่อ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66 5394 3333, +66 5394 4444
โทรสาร : +66 5394 4900
อีเมล : ccarc@cmu.ac.th