คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ
หัวหน้าภาควิชา
sakkadech.lim@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นันทวิช สุคนธเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935544
nantawit.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คณิตศ์ สนั่นพานิช
ศาสตราจารย์
0-1885-5356
kanit.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิรชาติ ไกรศรินท์
รองศาสตราจารย์
053-945544
jirachart.kraisarin@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชนะการ พรพัฒน์กุล
รองศาสตราจารย์
6146
chanakarn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนวัฒน์ วะสีนนท์
รองศาสตราจารย์
6146
tanawat.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ประสงค์แจ้ง
puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sakkadech.lim@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิตชัย อรรถโกมล
รองศาสตราจารย์
053-945542
pichitchai.a@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุทธิภาศ พงศ์มณี
อาจารย์
053946213
suthipas.p@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปวีร์ ชลิดาพงศ์
อาจารย์
053-935542
pawee.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ รนกฤต เมธังกูร
อาจารย์
053-935542
ronnakrit.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี
รองศาสตราจารย์
anupong.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
0-5394-5544
torphong.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935544
siripong.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กสิสิน กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kasisin.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรชัย อภิวรรธกกุล
ศาสตราจารย์
0-5394-7017
theerachai.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
prasit.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิรักษ์ แสงสิน
รองศาสตราจารย์
053-945542
apiruk.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05324-1063
taninnit.leerapun@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ พศุตม์ จุฑารัตนากูล
อาจารย์
053-935542
phasuth.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ดำเนินสันต์ พฤกษากร
รองศาสตราจารย์
6146
dumnoensun.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรากร จริงจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
warakorn.j@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ นิชนันท์ กิจรานันทน์
อาจารย์
053-945542
nitchanant.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิราวัฒน์ แสงสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936215
jirawat.saengsin@cmu.ac.th