SDGs


SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนด หรือก็คือเป้าหมายของทั่วโลก ที่มุ่งจะขจัดความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อม สันติภาพของมนุษย์ และความเจริญในทุกพื้นที่ ซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมายด้วยกัน

1. ตราสัญลักษณ์ New

CMU SDGs
CMU_SDG_logo_png01.png
CMU SDGs
CMU_SDG_logo_png02_1.png
CMU SDGs
CMU_SDG_logo_png02_en.png

2. Template PowerPoint SDGs มี 2 แบบให้เลือกดังนี้ New

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 1

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 2

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 3

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 4

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 5

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 6

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 7

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 8

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

Template CMU SDGs

Template แบบที่ 9

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download