คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
หัวหน้าภาควิชา
053-935353
supanimit.t@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-945352
seewaboon.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ
รองศาสตราจารย์
5352 ต่อ 214
natthakarn.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปริรัตน์ คนสูง
รองศาสตราจารย์
5352 ต่อ 214
parirat.khons@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ศรัณยภิญ โพธิกานนท์
รองศาสตราจารย์
34593
saranyapin.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารี รายะนาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935353 ต่อ 0
ajaree.rayanakorn@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร นิ่มละมูล
รองศาสตราจารย์
053934597
wutigri.nimlamool@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตวรา วิกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-934687
nitwara.wik@cmu.ac.th
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์
อาจารย์
35353
ruedeemars.yub@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง
รองศาสตราจารย์
053934592
mingkwan.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สุกิจ รุ่งอภินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5353 ต่อ 312
sukit.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์
053935352
nut.koonrung@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935353 ต่อ 311
nutthiya.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
รองศาสตราจารย์
053-935353
supanimit.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
รองศาสตราจารย์
053-945352
seewaboon.s@cmu.ac.th