คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์
หัวหน้าภาควิชา
053-935522-6
tanyong.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปิยะดา บุญทรง
รองหัวหน้าภาควิชา
053945522
piyada.b@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
รองศาสตราจารย์
053945522
suraphong.lor@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นุชนารถ บุญจึงมงคล
รองศาสตราจารย์
053-945526
nutchanart.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วริยา สุขุประการ
รองศาสตราจารย์
5521
wariya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง กันธรากร อุ่นจิตติ
อาจารย์
053-935522
kantarakorn.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภาสกร สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945521
passakorn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปฐมพร ปิ่นอ่อน
รองศาสตราจารย์
pathomporn.pin-on@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาทิตย์ เสมอเชื้อ
รองศาสตราจารย์
artid.samerchua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปรางค์มาลี ลือชารัศมี
รองศาสตราจารย์
prangmalee.l@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภานุวัฒน์ ลาภพิเศษพันธุ์
อาจารย์
053-935522
panuwat.lapisatepun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรางคณา ลาภพิเศษพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935522
warangkana.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภูริพงศ์ จันทิมา
อาจารย์
053-946214
phuriphong.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อิศราพงษ์ เพียรงาน
อาจารย์
053-935522
isarapong.p@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ศรีสุลักษณ์ คะชา
อาจารย์
053-935522
srisuluk.ka@cmu.ac.th
แพทย์หญิง กรรณิการ์ สมิทธิเศรษฐ์
อาจารย์
053-936214
kannika.smit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปิยะดา บุญทรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945522
piyada.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สรัตวดี หล่อสมฤดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945522
sratwadee.lor@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล
รองศาสตราจารย์
053935522
ananchanok.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์
รองศาสตราจารย์
053-935522-6
tanyong.p@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กวิน โชตินฤมล
อาจารย์
053935524
kevin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เศรษฐพงศ์ บุญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945521
settapong.b@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ณัฐสุดา โพธิกุล
อาจารย์
053-935526
natsuda.dokkaew@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง กิตติธร ศุภพิพัฒน์
อาจารย์
053935524
kittitorn.pans@cmu.ac.th