คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
หัวหน้าภาควิชา
053-945562
kannika.r@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทิการ์ สันสุวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-935562
nuntiga.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สายสวาท ไชยเศรษฐ
รองศาสตราจารย์
5562
saisawat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดนยรัตน์ บุญเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
donyarat.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ หาญพล ขลิบเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935562
hanpon.k@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ชนิศา พรชัยสกุลดี
อาจารย์
053-935562
chanisa.p@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง สุชัญญา สิทธิรังสรรค์
อาจารย์
053-935562
suchanya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วีรชัย วัชรัตน์ศิริยุทธ
อาจารย์
053935562
weerachai.w@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ฉัตรดนัย อัครภาส
อาจารย์
053935562
chatdanai.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวิชา แก้วศิริ
รองศาสตราจารย์
5562,5565
suwicha.kaewsiri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทิการ์ สันสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-935562
nuntiga.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จารึก หาญประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935163
charuk.han@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์
รองศาสตราจารย์
053935562
sanathorn.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์
053-945562
kannika.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิต สิทธิไตรย์
รองศาสตราจารย์
053947490
pichit.sittitrai@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
อาจารย์
053935562
tanyathorn.t@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ฐาปณัฐ อริยานนท์
อาจารย์
053935562
tapanut.a@cmu.ac.th