คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ
หัวหน้าภาควิชา
053936322
jakkrit.k@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สยาม ทองประเสริฐ
รองหัวหน้าภาควิชา
siam.tongpr@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ
รองศาสตราจารย์
053936322
jakkrit.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pakorn.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สยาม ทองประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
siam.tongpr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
รองศาสตราจารย์
053-945546-7, 945550
montana.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สินธิป พัฒนะคูหา
รองศาสตราจารย์
053-936215
sintip.patt@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปรัชญพร คำเมืองลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936322
pratchayapon.k@cmu.ac.th
ดร. พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ
อาจารย์
053935546
pornsuree.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จีระนันท์ คุณาชีวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936322
jeeranan.r@cmu.ac.th