คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมล ศิริมหาราช
หัวหน้าภาควิชา
053-270415
wimon.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานนท์ โชติรสนิรมิต
รองหัวหน้าภาควิชา
053-93552-3
anon.c@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
รองศาสตราจารย์
053-945533
kriengsak.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปวิธ สุธารัตน์
รองศาสตราจารย์
-
pawit.sutharat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935161
krit.khwanngern@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กนกกาญจน์ เทพมาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936414
kanokkan.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5533
puttan.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
รองศาสตราจารย์
5533
apichat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นพพล ทักษอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35537
noppon.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชุมพล เจตจำนงค์
รองศาสตราจารย์
053-945168
chumpon.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุวรรณ แสนหมี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945531
suwan.sanmee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธิดารัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tidarat.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรกิตติ ลาภพิเศษพันธุ์
รองศาสตราจารย์
053-936215
worakitti.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เติมพงศ์ เรียนแพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945531
termpong.reanpang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ โสภณ ศิวชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945531
sophon.s@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ เอกรินทร์ ศุภตระกูล
อาจารย์
053-934718
ekkarin.sup@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ชานน สีหะกุลัง
อาจารย์
053-945531
chanon.srih@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง จิรกานต์ เจริญวิชา
อาจารย์
053935531
chirakan.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ
อาจารย์
053-946214
thiraphat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง จุฬารัตน์ ดวงแก้ว
อาจารย์
053-935531
chularat.d@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ จักรพันธ์ หอสถิตย์กุล
อาจารย์
053935531
jakaparn.h@cmu.ac.th
นายแพทย์ ทศพล ประภานุวัฒน์
อาจารย์
053-935531
todsapon.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อัคร อมันตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
akara.amantakul@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง โอบเอื้อ หอมจันทร์
อาจารย์
053-935531
obuea.homchan@cmu.ac.th
นางสาว อัษรา เทพบัญชรชัย
อาจารย์
053-935532
asara.thep@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ชยาธร จันทร์สกาว
อาจารย์
053-935531
chayatorn.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วิชชา วิพุธอมร
อาจารย์
053935531
witcha.vip@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมล ศิริมหาราช
รองศาสตราจารย์
053-270415
wimon.s@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์
อาจารย์
053-935532-3
siwat.phu@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภณ ศรีพลากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053345095
supon.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
รองศาสตราจารย์
053946606
narain.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุรินทร์ วรกิจพูนผล
อาจารย์
0-5326-1967
surin.w@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วรวิทย์ ฆังตระกูล
อาจารย์
053-946427
worawit.k@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ
อาจารย์
053945533
areewan.som@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิราภรณ์ โกรานา
รองศาสตราจารย์
053936414
jiraporn.kho@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
ศาสตราจารย์
053-945533
kaweesak.chittaw@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ปีติชา ตันประเสริฐ
อาจารย์
053-936643
peticha.t@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
อาจารย์
053-945531
jirapong.vongsfak@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปูรณ์ อภิชาติปิยกุล
อาจารย์
053935531
poon.ap@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์
อาจารย์
053-935531
jaraspong.vuthiwong@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง สิรีกานต์ จันทขาว
อาจารย์
053-945531
sireekarn.chan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สารนาถ ออรพินท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
saranat.orrapin@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กีรติ วัชราชันย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6417
kirati.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pruit.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พันธุ์ภัทร์ จักรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
bandhuphat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภพงษ์ อาวรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36423
supapong.arworn@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.นายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
ศาสตราจารย์
053 217022
kittipan.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิษณุ มหาวงศ์
รองศาสตราจารย์
phitsanu.m@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
ศาสตราจารย์
053-935122
bannakij.lojana@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053947330
thunya.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช ดิษธรรม
รองศาสตราจารย์
053-945331
chagkrit.d@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์
รองศาสตราจารย์
053945530, 053945532
sirikan.yama@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมเจริญ แซ่เต็ง
รองศาสตราจารย์
053945531
somcharoen.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานนท์ โชติรสนิรมิต
รองศาสตราจารย์
053-93552-3
anon.c@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อมฤต โพธิกุล
อาจารย์
053935531
amarit.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนัฐ วานิยะพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6424
tanat.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945532
phanchaporn.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำธน จันทร์แจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kamtone.cha@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thitipong.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ โอภาส พิณไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945533
opart.pin@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี
รองศาสตราจารย์
sunhawit.j@cmu.ac.th